Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCác loại hình doanh nghiệp
Đổi mới quan điểm về vai trò và hiệu quả của tập đoàn kinh tế Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường
(03/02/2015)

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của TĐKTNN cần phải hướng TĐKTNN vào thực hiện 2 vai trò chính của mình là (i) khai thác các lợi thế của TĐKT gồm lợi thế kinh tế nhờ qui mô, nhờ đa dạng hoá, lợi thế độc quyền, lợi thế chuyển giá, và (ii) kinh doanh vì lợi nhuận, hướng vào mục tiêu kinh tế, đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu và các bên có liên quan


NỘI DUNG

1. Vai trò và vị trí của tập đoàn kinh tế nhà nước trong các chủ trương, định hướng của Đảng và chính sách nhà nước

2. Bối cảnh thúc đẩy đổi mới nhận thức về vai trò và hiệu quả tập đoàn kinh tế nhà nước

3. Quan điểm về vai trò của tập đoàn kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

3.1. Quan điểm chung về đổi mới vai trò của tập đoàn kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

3.2. Vai trò của tập đoàn kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

4. Đổi mới quan điểm về hiệu quả và nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước

4.1. Quan điểm về hiệu quả hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước

4.2. Quan điểm về nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước


Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 2015
Related news Send email Print [Back]
 
TÁI CẤU TRÚC QUẢN TRỊ ĐỂ THÚC ĐẨY CƠ CẤU LẠI KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM (08/24/2017)
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ (06/19/2017)
CƠ CẤU LẠI KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM (02/17/2017)
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH (02/17/2017)
Một số luận cứ khoa học của việc thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và các mô hình cơ quan, tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại một số quố (07/05/2016)
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG (07/05/2016)
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản (03/02/2015)
Giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và khuyến nghị đổi mới (03/02/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy (03/02/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế (02/26/2015)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications