Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeNông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo

Báo cáo Rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo được thực hiện với các mục tiêu  xác định, phân tích các rào cản về thể chế và chính sách trong sản xuất phân phối lúa gạo, từ đó đề ra các khuyến nghị cải cách để góp phần nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh và thu nhập của người nông dân trong ngành lúa gạo. 

TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Nội dung bài viết này sẽ tập trung phản ánh thực trạng hệ thống khuyến nông ở Việt Nam và thực trạng tiếp cận dịch vụ khuyến nông, khuyến ngư của hộ dân ở Việt Nam qua kết quả 3 đợt điều tra vào năm 2010 (điều tra 3.200 hộ), năm 2012 (điều tra 3.700 hộ) và năm 2014 (điều tra 3.700 hộ) trên địa bàn 12 tỉnh
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua

Thực tế đang đặt ra nhiều thách thức về tính bền vững của phát triển toàn ngành nông nghiệp như: tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu vẫn dựa vào tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên thâm dụng các yếu tố đầu vào như lao động, vốn, vật tư và nguồn lực tự nhiên…. Những vấn đề đặt ra đã đưa tới sự cần thiết phải tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng mới, chú trọng tính hiệu quả, tính bền vững, từ bỏ cách phát triển theo chiều rộng, chi phí cao, kém hiệu quả và không bền vững.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững.

Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

Để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với nông dân nói riêng cũng như chính quyền và các cấp hội nông dân nói chung.

Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới

Sản xuất nông nghiệp đã có sự tăng trưởng khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu đã hình thành một nền sản xuất hàng hóa,nhiều vùng chuyên canh, một số hàng nông sản đã được thị trường thế giới biết đến và khẳng định vị thế. Đặc biệt, khối lượng và giá trị sản phẩm do nông nghiệp làm ra không ngừng tăng lên, nhờ đó nông nghiệp đã góp phần quan trọng vào ổn định và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập.

Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 2008, có tới ba phần tư người nghèo của các nước đang phát triển hiện đang sinh sống ở khu vực nông thôn và hầu hết trong số họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào nông nghiệp là nguồn sinh kế chính. Tại nhiều quốc gia, nông nghiệp được coi là nền tảng cho phát triển và giảm nghèo. Ngoài ra, bản thân nông nghiệp, với những tính chất đặc thù của nó đã trở thành công cụ có một không hai trong phát triển.

Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp
Để khắc phục đà suy giảm của nông nghiệp, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bài học lịch sử cho thấy cần phải có đột phá về thể chế như “Khoán 10” vào những năm 80 của thế kỷ trước. Từ đó, nền nông nghiệp có thể phát triển dựa trên quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị và cải thiện khả năng hấp thụ vốn, công nghệ.
Bàn thêm về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước hiện nay, vấn đề xây dựng nông thôn mới đang là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện tốt và đạt kết quả cao chủ trương, chính sách trên, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như: Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;…

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đâu là nút thắt của các “nút thắt”?

Trong công cuộc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp - Nông thôn hàng chục năm qua, “mong muốn” thì rất nhiều nhưng thực tế đã chứng minh không phải Nhà nước mà cũng không phải các doanh nghiệp có thể “tái cơ cấu” được. Trong khi trên thế giới, hợp tác xã (HTX) có vị trí - vai trò then chốt thì ở Việt Nam, dường như HTX đang biến mất. Dưới đây là một ý kiến mới về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Related news
 
Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010 (09/06/2013)
Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả Điều tra hộ gia đình năm 2012 tại 12 tỉnh (08/14/2013)
Hệ thống khuyến nông VN (27/2/1993 - 27/2/2013): Khuyến nông Việt Nam - 20 năm xây dựng& phát triển (02/26/2013)
Giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân (12/19/2011)
Nông nghiệp Việt Nam sau 4 năm thực hiện cam kết WTO - Những thay đổi về chính sách (01/05/2011)
Các nhân tố nội sinh, ngoại sinh ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ của hợp tác xã trong nông nghiệp (10/12/2010)
Phát triển các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn (08/16/2010)
Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới nông nghiệp Việt Nam – một số đánh giá bước đầu (08/09/2010)
Một số quan điểm và định hướng về giải pháp tạo việc làm và sử dụng lao động nông thôn trong điều kiện suy giảm kinh tế hiện nay (08/18/2009)
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp - Thực trạng và giải pháp (09/26/2007)
1 2
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications