Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeNông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua
(03/02/2015)

Thực tế đang đặt ra nhiều thách thức về tính bền vững của phát triển toàn ngành nông nghiệp như: tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu vẫn dựa vào tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên thâm dụng các yếu tố đầu vào như lao động, vốn, vật tư và nguồn lực tự nhiên…. Những vấn đề đặt ra đã đưa tới sự cần thiết phải tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng mới, chú trọng tính hiệu quả, tính bền vững, từ bỏ cách phát triển theo chiều rộng, chi phí cao, kém hiệu quả và không bền vững.


NỘI DUNG

1. Một số vấn đề chung về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp

1.1. Một số khái niệm liên quan

1.1.1. Ngành nông nghiệp và cơ cấu ngành nông nghiệp

1.1.2. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp

1.1.3. Khái niệm “Tái cơ cấu” ngành nông nghiệp

1.2. Sự cần thiết phải tiếp tục chuyển dịch (tái) cơ cấu ngành nông nghiệp

2. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam 10 năm qua

2.1. Tăng trưởng ngành nông nghiệp

2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo giá trị sản xuất

2.2.1. Chuyển dịch giữa 3 nhóm chuyên ngành:nông nghiệp thuần, lâm nghiệp, thủy sản

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ chuyên ngành nông nghiệp thuần (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ)

2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ chuyên ngành lâm nghiệp

2.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ chuyên ngành thủy sản

2.3. Thay đổi trong thương mại ngành nông nghiệp

2.3.1. Xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp

2.3.2. Tỷ trọng GDP so với GTSX của các chuyên ngành nông, lâm, thủy sản

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp

2.4.1. Nhân tố nguồn lực tự nhiên

2.4.2. Ảnh hưởng của nhân tố chính sách

2.4.3. Nhân tố phát triển doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh trong ngành nông nghiệp

2.4.3. Nhân tố lao động nông nghiệp

2.4.5. Tín dụng nông nghiệp

2.4.6. Nhân tố hợp tác công-tư (PPP) trong nông nghiệp

2.4.7. Nhân tố năng lực cạnh tranh sản phẩm nông sản

2.5. Những hạn chế và nguyên nhân của cơ cấu ngành nông nghiệp VN hiện nay

2.5.1. Về hạn chế

2.5.2. Nguyên nhân của hạn chế


Xem chi tiết

Nguồn:
Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2015.
Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo (05/08/2017)
TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA (02/17/2017)
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới (03/02/2015)
Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (01/27/2015)
Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới (08/29/2014)
Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới (08/29/2014)
Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp (03/27/2014)
Bàn thêm về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (03/13/2014)
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đâu là nút thắt của các “nút thắt”? (03/05/2014)
Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010 (09/06/2013)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications