Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeĐiểm nóngBa đột phá trong chiến lược phát triển
Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả và một số vấn đề tồn tại
Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành ba Nghị quyết số 19 ngày 18/3/2014, ngày 12/3/2015 và ngày 28/4/2016. Ba Nghị quyết 19 xác định mục tiêu trên cơ sở tham khảo 10 chỉ số đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới và một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn kinh tế thế giới; vừa xác định mục tiêu ngắn hạn (hàng năm) và mục tiêu dài hạn (đến 2020)... 
Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao, đó là mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị nước ta mà Đảng đã xác định.

Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Mục đích của báo cáo này nhằm rà soát những áp lực trong việc cải cách và phát triển thể chế tại Việt Nam; tóm tắt những thành tựu đã đạt được và những thách thức còn tồn tại;và đề nghị về những ưu tiên trước mắt cho việc cải cách và phát triển thể chế.

Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014

Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định cải cách thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, tiếp sau Hiến pháp năm 2013, có thể nói, 2014 là năm của cải cách thể chế với hang loạt các thay đổi tạo nên sự khác biệt về chất của thể chế kinh tế; dự kiến mang lại những tác động  to lớn và tích cực đối với môi trường kinh doanh mà cộng đồng doanh nghiệp đã mong đợi tự lâu.

Cải cách thể chế kinh tế để đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Cải cách thể chế kinh tế đối với doanh nghiệp nhà nước vừa là nhân tố ảnh hưởng, vừa là bộ phận cấu thành của tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Do đó, việc đánh giá lại hiệu quả của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước phải toàn diện, không chỉ riêng cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước mà còn phải đánh giá cả về mức độ cải cách cơ chế hoạt động đầu tư, tài chính, quản lý, quản trị của doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường.

Năm 2014 - Cải cách thể chế tạo nên sự khác biệt

Có thể nói, 2014 là năm của cải cách thể chế với hàng loạt thay đổi tạo nên sự khác biệt về chất của thể chế kinh tế, và dự kiến mang lại những tác động to lớn, tích cực đối với môi trường kinh doanh mà cộng đồng doanh nghiệp đã mong đợi từ lâu.

Ba đột phá thể chế cần có để phát triển doanh nghiệp

Hơn 30 năm đổi mới Việt Nam đã có nhiều thay đổi cơ bản về thể chế. Việc thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp, thành phần kinh tế ngày càng rộng mở hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài, tuân thủ đầy đủ các cam kết hội nhập quốc tế và nhiều thể chế kinh tế mới ngày càng mang tính thị trường hơn. Những đổi mới này đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực và nền tảng ban đầu quan trọng cho sự phát triển doanh nghiệp cũng như kinh tế Việt Nam.

Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và giải pháp

Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là vấn đề mang ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

Chất lượng thể chế đang ở đâu?

Sự suy giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013 có phần đóng góp quan trọng của sự chững lại trong quá trình nâng cấp và đổi mới thể chế ở Việt Nam.

Cần những giải pháp đột phá!

Cổ phần hóa (CPH) được xác định là khâu trọng tâm, là giải pháp chủ yếu, triệt để, hiệu quả trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN 2014 - 2015 diễn ra tại Hà Nội ngày 18/2, nhiều đại biểu nhìn nhận, trong ba năm qua, kết quả CPH, sắp xếp doanh nghiệp (DN) đạt thấp so với yêu cầu phê duyệt. Thậm chí, một số địa phương, bộ, tập đoàn chưa CPH được DN nào.

Related news
 
Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh (01/23/2014)
Chất lượng thể chế quyết định năng lực cạnh tranh (01/23/2014)
Đổi mới thể chế, tăng cường dân chủ - Bước đột phá thúc đẩy phát triển toàn diện đất nước (10/01) (01/10/2014)
Vai trò của giáo dục và đào tạo trong xây dựng nguồn nhân lực và bảo đảm công bằng xã hội (12/26/2013)
Phát huy vai trò của tư nhân trong phát triển kết cấu hạ tầng bền vững (09/20/2010)
Phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực (08/09/2010)
Phát huy nhân tố con người để phát triển bền vững (08/09/2010)
Phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu (08/09/2010)
Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn mới của công nghiệp hóa (08/09/2010)
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hội nhập kinh tế - vấn đề cấp bách sau khủng hoảng (08/09/2010)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications